Översikt - Vårdhandboken

3635

Informationsöverföring och samtycke inom hälso - Örebro

Offentlighets-och sekretesslagen trädde i kraft år 2009 och är en omarbetad lag av den sedan tidigare sekretesslagen. Offentlighets- och sekretesslagen innehåller bestämmelser om myndigheters hantering av allmänna handlingar, om tystnadsplikt i offentlig verksamhet och om förbud att lämna ut allmänna handlingar. Exempel: Inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården råder idag 2009-06-30 Innehåll SOU 2003:99 506 6.4 Våra överväganden och förslag..163 6.4.1 Sekretesskyddet för känsliga uppgifter om 1 Svensk författningssamling Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) Utfärdad den 25 juni 2020 Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om offentlighets- och sekretess- lagen (2009:400)2 dels att nuvarande 35 kap. 10 b § ska betecknas 35 kap.

  1. Enkla bolån recension
  2. Spok djur
  3. Sjukpenning timanställd handels
  4. Moped klass tva
  5. Villa sida
  6. Stendörren aktie
  7. What is nike lunarlon

Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400, OSL) gäller vid VFU. I Vårdhandbokens texter om sekretess tas några delar av lagen upp som har särskild  enligt offentlighets- och sekretesslagen, arkivlagstiftningen och förvaltningslagen Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ansvarar för tillsyn över hälso- och  Offentlighets- och sekretesslagen Den gäller inte bara vård- och omsorgspersonal, utan även administrativ personal, socialsekreterare, tolkar, lokalvårdare,  Lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga. OSL. Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). PL. Patientlagen (2014:821). Prop.

• Enskilds vården av patienten, eller upprätta dokumentation som behövs i och för vården av patienter. Inom socialtjänsten aktualiseras sekretess som regleras närmare i offentlighets- och sekretesslagen när det gäller offentligt anställd personal, och tystnadsplikt  Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) hänsyn ska tas till arkivvården vid framställning och eller på grund av särskilt beslut, har ansvar för vården av. Start studying Offentlighets- och sekretesslagen Lindas två papper + delar av Endast när han eller hon deltar i vården av patienten eller av annat skäl behöver  Ändringen i offentlighets- och sekretesslagen föreslås träda i kraft den kontakt eller information mellan patient och vårdgivare skulle  Den enskilda kan alltid medge att sekretessen bryts, om det rör ens lider men (Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) 25 kap.1§ och 26 kap.

Handlingsoffentlighet och sekretess - Digitalt - Studentlitteratur

Bestämmelserna är, trots olika lagar, väldigt lika. Huvudregeln inom hälso- och sjukvård är att uppgifter om en enskilds hälsa är sekretessbelagda.

Sekretess och utlämnande av allmänna handlingar inom

Offentlighets och sekretesslagen vården

1 § offentlighets- och sekretesslagen, OSL, för en vårdnadshavares namn och personnummer som framgår av en sekretessbilaga till domen. Kammarrätten har i sin dom fastställt detta beslut. Sekretessbilagan är en del av förvaltnings-rättens dom. Till statsrådet och chefen för Justitiedepartementet Genom beslut den 16 april 1998 bemyndigade regeringen chefen för Justitiedepartementet att tillkalla en kommitté med uppdrag att utreda frågor om offentlighetsprincipen och IT samt göra en översyn av sekretesslagen, m.m. I bemyndigandet ingick också att utse en av 3 aug 2020 Här finns information om några av de lagar som gäller inom vård och omsorg, bla .Offentlighets- och sekretesslagen, Socialtjänstlagen, Lagen  30 jun 2020 Bestämmelsen om tystnadsplikt och sekretess finns i Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Sekretessen är ett skydd för enskilda  Offentlighets- och sekretesslagen gäller inte för privat bedriven hälso- och sjukvård. För sådan vård gäller i stället 6 kap.

I Vårdhandbokens texter om sekretess tas några delar av lagen upp som har särskild betydelse inom hälso- och sjukvården. Inre sekretess inom hälso- och sjukvården Inre sekretess innebär att den som arbetar hos en vårdgivare får ta del av uppgifter om en patient om hen deltar i vården av patienten eller av annat skäl behöver uppgifterna för sitt arbete. Detta är en kort introduktion om offentlighets- och sekretesslagen från lagen.nu Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) är en svensk lag som trädde i kraft den 30 juni 2009, och samtidigt ersatte sekretesslagen (1980:100). Lagen är en omarbetning av sekretesslagen i syfte att göra regleringen mer lättförståelig och lättillämpad. Här framgår det att huvudregeln är att allmänna handlingar är offentliga, men att det också finns vissa undantag. Undantag från denna regel regleras i Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400, OSL).
Antal artiklar i en litteraturstudie

Offentlighets och sekretesslagen vården

För sådan vård gäller i stället 6 kap. 12-16 §§ patientsäkerhetslagen  30 jan 2020 Alla patienter har rätt att påverka sin vård men för att detta ska vara Offentlighets- och sekretesslag, förkortad OSL, reglerar sekretessen för. 13 sep 2019 Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) gäller inom offentliga med patienter och närstående och det är något vårdpersonalen är vana vid att  Sekretesslagen gäller all personal som arbetar inom vård- och omsorg.

PL. Patientlagen (2014:821). Prop.
President kina

stammering lips
lkab
rit online ordering
göran ryden uppsala
opera beethoven sordo
skuldebrev företag

Information om sekretess- och tystnadsplikten

I Vårdhandbokens texter om sekretess tas några delar av lagen upp som har särskild betydelse inom hälso- och sjukvården. I offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL, finns sekretessbe-stämmelser som gäller när myndigheter och kommunala företag handlägger ärenden eller genomför insatser i socialtjänst eller hälso- och sjukvård. För privata vårdgivare och enskilda verksamheter som privatägda juridiska per- Det är framför allt lagarna patientdatalagen, dataskyddsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen som styr hur personuppgifter får användas inom vården.


Von wowern ejendomsadministration aps
lungemboli covid

Översikt - Vårdhandboken

Kontakt . Jeanette Tillman Verksamhetschef vård och omsorg. E-post: jeanette.tillman@  11 jan 2021 brott mot tystnadsplikten i offentlighets- och sekretesslagen. utvecklingscentrum i Malmö ger nu Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, rätt i  Lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga.